เกี่ยวกับเราและบริการ

บริษัท ไอดี แอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เป็นบริษัทหนึ่ง ที่ทีมงานบริหารบริษัท มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการอาคารชุดมากกว่า 10 ปี
มีความรู้ความชำนาญบริหารอาคารชุด ภายใต้กฏกติกาที่ยอมรับกัน
(หมายถึงกฏหมายอาคารชุด ข้อบังคับอาคารชุด รวมถึงระเบียบอาคารชุด) และเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างแท้จริง

ด้วยลักษณะการทำงานที่เป็นทีมเวิร์ค มุ่งมั่นสร้างงาน สร้างบุคลากร อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ภายใต้ธรรมาภิบาล และสร้างความรู้ความเข้าใจการพักอาศัยภายในคอนโดมิเนียม ด้วยความเป็น “มิตรภาพชุมชน”  
อยู่ร่วมกันด้วยการเคารพสิทธิ์ผู้อื่น และการรักษาสิทธิ์ตัวเอง..
 

ที่มา วิสัยทัศน์ และ พันธะกิจ 

 

ชื่อบริษัท :  บริษัท ไอดี แอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
สถานที่ก่อตั้ง : จังหวัดเชียงใหม่
จัดตั้งเมื่อ  :  ปี 2559
ลักษณะธุรกิจ :  บริหารทรัพย์สินอาคารชุด หมู่บ้านจัดสรร บริหาร จัดการเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ บริหารทรัพย์สินเพื่อการลงทุนด้วยมืออาชีพ
วิสัยทัศน์  : เป็นผู้นำการบริหารทรัพย์สินภาคเหนือ ด้วยทีมงานที่รู้ลึก รู้จริง แบบมืออาชีพ
พันธะกิจ :  สร้างความรู้ความใจการพักอาศัยร่วมกัน รักษาภาพลักษณ์มูลค่าอาคารให้ดีเสมอ สร้างบุคลากร สร้างมิตรภาพแห่งชุมชน
ธรรมาภิบาล :  ยุติธรรมต่อทีมงาน/บุคลากร ยุติธรรมต่อพาร์ทเนอร์ เป็นกลางระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โปร่งใส ตรวจสอบได้
 

 

ทำไม? ต้องมีบริษัทบริหารจัดการอาคารชุด  

 

1. มีความรู้ความเข้าใจกฏหมายอาคารชุด ข้อบังคับ และ   กฏหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นอย่างดี
2. ความเป็นมืออาชีพ ด้านการบริหารจัดการอาคารชุด
3. มีประสบการณ์การทำงานด้านนี้โดยตรง
4. ความเป็นกลาง ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5. มีทีมงานสนับสนุนในด้านต่างๆ อาคารชุด
6. มีบุคลากร ที่ได้รับการฝึกอบรมจากบริษัทบริหาร
7. ช่วยแบ่งเบาภาระ คณะกรรมการ 
8. มีประสบการณ์ การจัดประชุมใหญ่สามัญ/วิสามัญฯ
9. รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
10.เปลี่ยนบุคลากรได้ กรณีที่มีการร้องขอ โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยด้านแรงงาน/จ่ายค่าสรรหาคนใหม่
11.มีอำนาจต่อรองกับบริษัทคู่สัญญาอื่นๆได้